Graag willen wij je verschillende hulpmiddelen meegeven waarmee je invulling kunt geven aan de nieuwe Natuurwet. De  documenten gelden ter ondersteuning.

Instrumenten ter ondersteuning in de uitvoering van de Wet natuurbescherming:

  • Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

Deze brochure bevat een toelichting op de belangrijkste artikelen over het beschermingsregime voor soorten bij ruimtelijke activiteiten en werkzaamheden waarop paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming van toepassing zijn.

  • Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning

Deze routeplanner is bedoeld voor de aanvrager van een omgevingsvergunning waar een natuurtoets aan de orde is. Deze routeplanner is ook bedoeld voor het bevoegd gezag dat betrokken is bij de behandeling van een aanvraag voor een dergelijke omgevingsvergunning, te weten de gemeente en de provincie.

  • Effectenindicator soorten 

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen? Of krijgt u een aanvraag omgevingsvergunning binnen? Houd er dan rekening mee dat de aangevraagde activiteit een negatief effect kan hebben op soorten beschermd onder de Wet natuurbescherming. De effectenindicator is een hulpmiddel om dit te onderzoeken.

  • Maatregelindicator soorten

De maatregelindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming.

  • Soorten en gebieden in wetgeving en beleid  

Overzicht van instrumenten en databases, waaronder de Effectendicator gebieden.

  • Uiteenzetting tools

Toolbox met hulpmiddelen voor gemeenten.